GENERAL CLINIC OF PIRAEUS «HIPPOCRATES»
65 HEROON POLYTECHNEIOU STR., PIRAEUS, 18536. Tel. +30 210 4520604 - +30 210 4520632. Fax 210 45 20 662